Retschertga online - Co po la SRG SSR meglierar sia purschida?

Bild von Retschertga online - Co po la SRG SSR meglierar sia purschida?
Public value al Forum Lucerna

La SSR è enragischada fermamain en la societad svizra ed è sco uniun averta per in e scadina. Tant pli impurtant èsi per la SSR sco chasa da medias publica da chapir co che la populaziun percepescha sia incumbensa da service public. Surpassa la contribuziun sociala da la SSR sia purschida da prestaziuns? E co sa differenziescha ella sco interpresa da service public dad autras medias?

En il rom da las refurmas annunziadas il 2018 ha la SSR inizià in barat cun il project «Public Value». Enfin la stad 2019 èn vegnids eruids temas prioritars per l'interpresa a maun da discurs sistematics, lavuratoris e d'ina retschertga. Ils passa 5000 resuns mussan co che la populaziun percepescha la SSR e tge ch'ella spetga dad ella.

Quests resuns èn vegnids evaluads en in rapport e cumprimids a set tematicas principalas.

La SSR approfundescha sias enconuschientschas d'enfin ussa

Las set tematicas principalas ha l'uniun purtadra da la SSR approfundì l'entschatta da l'onn 2020 ensemen cun la populaziun. Per pudair far quai han las quatters societads regiunalas e pliras societads commembras envidà tut las persunas interessadas da tut las vegliadetgnas ad occurrenzas publicas che han gì lieu en l'entira Svizra. L'idea è stada d'approfundar ils set temas, sviluppar novas ideas e priorisar quellas.

«Dialog en las regiuns»

En la Svizra Rumantscha n'avain nus betg pudì manar tras noss lavuratoris pervi da las restricziuns entras il coronavirus. Nus avain perquai laschà participar online a la retschertga ch'è ida a fin ils 31 da matg 2020.

Tge capita cun ils resultats?

Ils impuls, las propostas da soluziun ed ils puncts da critica che vegnan rimnads a las occurrenzas da l'uniun purtadra vegnan integrads enfin il zercladur 2020 en in rapport final naziunal. L'interpresa vegn ad evaluar las differenzas tranter las percepziuns externas ed internas sco era las ideas ed ils impuls concrets da vart da la populaziun. Silsuenter vegn ella ad eruir las pussaivladads da svilup per l'interpresa. Las mesiras pon per exempel vegnir realisadas en il program, en ils chanals da vendita u en auters secturs da l'interpresa e da l'uniun purtadra. Il dialog cun la societad civila fa part da la concessiun da la SSR. Perquai vul la SSR repeter regularmain quest project.

Kommentar

Deactivà funcziun da commentari

Nus vulain examinar e publitgar Voss commentaris svelt. Perquai n’èsi betg pli pussaivel da commentar artitgels pli vegls.