Structura, missiun e finamiras

A. Radunanza generala
La radunanza generala sco organ suprem da la SRG.R ha lieu ina giada l’onn, per regla l’emprima mesadad da l’onn chalendar. Las commembras ed ils commembers èn d’envidar en scrit almain duas emnas avant la radunanza cun communitgar a medem temp la glista da tractandas. La radunanza dastga prender conclus unicamain areguard fatschentas numnadas en la glista da tractandas.

B. Cussegl regiunal
Il cussegl regiunal cumpiglia 15 persunas: diesch commembras/commembers elegids da la radunanza generala, tschintg commembras/commembers elegids da la suprastanza. Las incumbensas principalas dal cussegl regiunal èn da far enconuschenta la funcziun politica e socioculturala da la SRG.R e da francar quella en la populaziun rumantscha.

C. Suprastanza
La suprastanza ha tschintg commembras/commembers: la presidenta/il president che presidiescha il medem mument era la suprastanza, quatter commembras/commembers elegids da la radunanza generala. La suprastanza maina las fatschentas da l’uniun. Ella è responsabla per tut las fatschentas betg resalvadas expressivamain tras ils statuts u il reglament d’organisaziun ad in auter organ. La suprastanza designescha las persunas autorisadas da represchentar la SRG.R.

D. Cussegl dal public
Il cussegl dal public cumpiglia 15 commembras/commembers. El duai esser represchentativ ed includer: la presidenta/il president, set commembras/commembers elegids da la radunanza generala, quatter commembras/commembers elegids da la suprastanza, trais commembras/commembers cooptads dal cussegl dal public.

La directura/il directur RTR sa participescha a las sedutas cun vusch consultativa. La presidenta/il president SRG.R prenda per regla part a las sedutas cun vusch consultativa.

E. Organ da mediaziun
Il cussegl dal public installescha in organ da mediaziun che tracta reclamaziuns en connex cun la purschida dals programs rumantschs ed ulteriuras purschidas publicisticas da RTR. L’organ da mediaziun funcziunescha er sco instanza da recurs.